Reguli de manipulare

 

1.  PREVEDERI INTRODUCTIVE

1.1  Prezentele Reguli privind Gestionarea Reclamaţiilor („Reguli privind Gestionarea Reclamaţiilor”) ale Aceste Termene şi Condiţii Generale („TCG”) ale NOARK Electric [__], cu sediul social în [__], înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului [__] sub nr. de ordine [__], cod de înregistrare fiscală [__], legal reprezentată prin [__], în calitate de [__], („Vânzător”) stabilesc drepturile şi responsabilităţile reciproce care rezultă din răspunderea faţă de furnizarea de bunuri defecte pe piaţă de către Vânzător („Bunuri”) şi persoana care a cumpărat aceste Bunuri în scopul folosirii acestora („Cumpărător”). Dacă nu se menţionează contrariul în prezentul, termenii cu primele litere scrise cu majusculă au acelaşi înţeles menţionat în Termenele şi Condiţiile Generale („TCG”), disponibile pe pagina de internet ale Vânzătorului. 

2.  GARANŢIE

2.1  Vânzătorul îi acordă Cumpărătorului o garanţie ce acoperă calitatea Bunurilor, pe o durată de cinci (5) ani de la data primirii Bunurilor de către Cumpărător (menţionată în continuare „Perioada de garanţie”). Garantia este conforma cu Legea 449/2003  privind vanzarea si garantia produselor, cu Legea 296/2004 si cu OG  21/1992 privind protectia consumatorilor, modificata si completata ulterior inclusiv cu Legea 476/2006  Cu această garanţie privind calitatea, Vânzătorul se obligă pe durata Perioadei de garanţie ca Bunurile achiziţionate de Cumpărător să fie corespunzătoare pentru a fi folosite în scopul convenit. 

2.2  Garanţia nu se aplică defectelor provocate sau suferite în mod special în urma:

(a)  depozitării necorespunzătoare a Bunurilor înainte de instalare şi punere în funcţiune, şi anume prin stocare într-o zonă şi în condiţii care nu respectă standardele corespunzătoare ale produselor şi Declaraţia de Conformitate (dacă Vânzătorul nu stipulează contrariul în scris), condiţiile menţionate în TCG, Manualul utilizatorului, catalogul sau orice alt document emis sau indicat de Vânzător în acest sens;

(b)  instalarea necorespunzătoare a Bunurilor, proiectată greşit sau efectuată greşit, referindu-se în special la instalarea efectuată contrar condiţiilor şi cerinţelor menţionate în orice din documentele menţionate la punctul a) de mai sus;

(c)  folosirea incorectă a Bunurilor, şi anume în special folosirea Bunurilor contrar oricăruia din documentele menţionate la punctul a) de mai sus;

(d)  folosirea Bunurilor într-u alt scop faţă de cel definit în oricare din documentele menţionate la punctul a) de mai sus;

(e)  uzura Bunurilor prin folosirea Bunurilor pe parcursul vieţii normale de funcţionare a Bunurilor şi prin folosire normală (de ex., varistor cu dispozitive de protecţie contra suprapresiunii);

(f)  folosirea excesivă a Bunurilor, şi anume folosirea contrar recomandărilor sau instrucţiunilor Vânzătorului (de ex., prin depăşirea numărului de cicluri de funcţionare declarate);

(g)  folosirea Bunurilor contrar oricăror condiţii de funcţionare sau de instalare menţionate într-un standard al unui produs sau în orice alt document menţionat la punctul a) de mai sus;

(h) folosirea Bunurilor într-un mediu sau o zonă afectate de factori externi şi/sau dacă un astfel de mediu sau zonă nu corespunde condiţiilor stipulate sau recomandate de Vânzător;

(i)  întreţinerea incorectă a Bunurilor, şi anume în special întreţinere realizată contrar oricăruia din documentele menţionate la punctul a) de mai sus;

(j)  cuplarea Bunurilor la orice alte Bunuri sau orice alt produs sau echipament altfel decât conform recomandărilor sau specificaţiilor Vânzătorului în oricare din documentele specificate la punctul a) de mai sus;

(k)  orice schimbări sau modificări aduse Bunurilor, efectuate de Cumpărător sau de către orice terţ, cu excepţia persoanelor stabilite sau aprobate de Vânzător;

(l)  factori externi ce depăşesc controlul Vânzătorului, şi anume în special efectul unei radiaţii solare sau de altă natură, câmp electromagnetic, infiltrarea apei, prafului, polinului sau a oricăror alte obiecte, supratensiune în sistemul electric, fluctuaţii ale tensiunii liniei, supratensiune sau scurt-circuit la bornele de intrare sau de ieşire, tensiune generată de descărcări electrostatice (incl. fulger), alimentare sau tensiune de alimentare incorecte, polaritate necorespunzătoare a tensiunii sau impactul proceselor chimice; şi

(m)  evenimente de forţă majoră, incluzând dar nelimitându-se la inundaţii, incendii, fulger, cutremur, grevă sau revolte civile.

2.3       Dacă Bunurile nu sunt defecte, dar nu îndeplinesc funcţiile stabilite sau la care se aşteaptă Cumpărătorul, sau dacă Bunurile nu îndeplinesc aceste funcţii din cauza instalării proiectată sau efectuată într-un mod care împiedică în mod obiectiv Bunurile să îndeplinească aceste funcţii, această situaţie nu este considerată a intra în conflict cu Contractul de Cumpărare şi nu se va accepta aplicarea garanţiei în acest caz. Mai mult, nu se va considera defect nicio discrepanţă la nivelul dimensiunii, culorii sau formei Bunurilor comparativ cu reprezentarea acestora într-un catalog sau în orice alt document al Vânzătorului.

3.  RECLAMAŢII ŞI GARANŢIE EUROPEANĂ

3.1  Cumpărătorul are dreptul să depună reclamaţii acoperite de răspunderea pentru un defect al Bunurilor ce apare în timpul Perioadei de Garanţie (menţionată în continuare „Reclamaţie”) la orice magazin de pe lista furnizată Cumpărătorului în momentul cumpărării Bunurilor sau disponibilă pe pagina de internet a Vânzătorului (menţionată în continuare „Lista”).

3.2  Conform termenelor prezentelor Reguli privind Gestionarea Reclamaţiilor, Cumpărătorul are dreptul să depună reclamaţii şi în afara teritoriului ţării în care au fost cumpărate Bunurile, cu condiţia ca această altă ţară (spaţiul comercial) să fie pe Listă.

3.3  Pentru ca reclamaţia să fie primită, trebuie să se îndeplinească următoarele condiţii:

(a)  identificarea unei persoane ce a cumpărat Bunurile şi are o Reclamaţie;

(b)  identificarea Bunurilor ce fac obiectul Reclamaţiei (tip, cod şi alte detalii de identificare a Bunurilor);

(c)  prezentarea certificatului original de cumpărare a Bunurilor; 

(d)  completarea unui formular de reclamaţii în limba ţării respective în care se aduce Reclamaţia;

(e)  o descriere detaliată a Bunurilor şi modul în care se face vizibil defectul;

(f)  o descriere detaliată a tehnicii de punere în funcţiune şi de folosire a Bunurilor;

(g)  metoda preferată de gestiune a Reclamaţiei; şi

(h)  depunerea Reclamaţiei exclusiv într-un centru de reparaţii autorizat enumerat în Listă.

3.4  Reclamaţia va fi gestionată fără întârziere prin următoarea metodă:

(a)  dacă defectul este reparabil, Cumpărătorul are dreptul să solicite (i) remedierea defectului prin repararea Bunului, (ii) are dreptul la livrarea Bunurilor lipsă; sau (iii) la o reducere corespunzătoare din Preţul de Cumpărare; şi

(b)  dacă defectul este ireparabil, Cumpărătorul are dreptul să solicite (i) înlocuirea Bunurilor; (ii) are dreptul la o reducere a Preţului de Cumpărare; sau Cumpărătorul se poate retrage din Contractul de Cumpărare.

3.5  Cumpărătorul recunoaşte că dacă aduce o Reclamaţie (i) într-o altă ţară decât în cea unde a fost cumpărat iniţial Bunul; sau (ii) la orice altă parte decât cea de la care a fost cumpărat iniţial Bunul (de ex., în cazul în care Cumpărătorul a cumpărat Bunuri de la un terţ şi aduce o Reclamaţie direct la Vânzător), spre deosebire de cele menţionate în Articolul 3.4 din Regulile privind Gestionarea Bunurilor, aceasta va fi gestionat exclusiv prin repararea sau înlocuirea Bunurilor. Pentru evitarea oricăror dubii referitor la sensul acestui aranjament, se afirmă în mod clar că în cazurile conform primei fraze din prezentul Articol, Reclamaţia nu poate fi soluţionată prin aplicarea de reduceri şi că nu există posibilitatea retragerii din contractul de cumpărare în baza căruia au fost cumpărate Bunurile. 

3.6  Cumpărătorul are dreptul să decidă asupra metodei de remediere a defecţiunii Bunurilor. Acest drept este limitat în cazul Reclamaţiilor conform Articolului 3.5 din prezentele Reguli privind Gestionarea Reclamaţiilor.

4.  VALABILITATEA REGULILOR PRIVIND GESTIUNEA RECLAMAŢIILOR

4.1  Aceste Reguli privind Gestionare