Termeni şi conditii

 

1.  PREVEDERI INTRODUCTIVE

1.1  Aceste Termene şi Condiţii Generale („TCG”) ale NOARK Electric [__], cu sediul social în [__], înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului [__] sub nr. de ordine [__], cod de înregistrare fiscală [__], legal reprezentată prin [__], în calitate de [__], („Vânzătorul”), stabilesc drepturile şi obligaţiile reciproce ale Vânzătorului şi persoanei („Cumpărătorul”) care este interesată să cumpere bunurile oferite de Vânzător („Bunurile”) în lista de preţuri actuală a Bunurilor („Lista de preţuri”).

1.2  În cazul în care nu s-a încheiat un contract cadru („Contractul Cadru”) care să specifice aranjamentele diferite conform punctelor individuale între Vânzător şi Cumpărător (menţionate împreună „Părţile”, aceste TCG şi Contractul de Cumpărare (aşa cum sunt definite mai jos) vor reprezenta contractul integral şi final dintre Părţi privind termenele şi condiţiile pentru livrarea şi recepţia Bunurilor.

2.  COMANDA DE CUMPĂRARE PENTRU BUNURI

2.1  Cumpărătorului i s-a adus la cunoştinţă de către Vânzător conţinutul acestor TCG şi, în baza acestor TCG şi a altor informaţii furnizate de Vânzător, Cumpărătorul şi-a exprimat acordul, printr-o comandă de cumpărare („Comanda de Cumpărare”) să cumpere aceste Bunuri de la Vânzător la preţul indicat în Lista de Preţuri sau convenit altfel („Preţul de Cumpărare”).

2.2  O Comandă de Cumpărare va include întotdeauna: (a) datele de identificare ale persoanei autorizate să acţioneze în numele sau pentru Cumpărător, (b) descrierea (codul) Bunurilor comandate conform Listei de Preţuri şi cantitatea acestora şi (c) metoda de livrare a Bunurilor. Cumpărătorul îi va trimite Vânzătorului personal Comanda de Cumpărare completată, prin poştă la adresa Vânzătorului indicată în Contractul Cadru sau în Comanda de Cumpărare, prin e-mail sau în orice alt fel convenit între Părţi. Comanda de Cumpărare va fi considerată ca fiind o propunere de semnare a unui contract de cumpărare individual („Contract de Cumpărare”) şi, drept urmare, va deveni obligatoriu începând cu trimiterea acesteia la Vânzător. Prin trimiterea Comenzii de Cumpărare, Cumpărătorul îşi dă acordul explicit faţă de Contractul de Cumpărare (şi toate obligaţiile ce reies din acesta), fiind guvernat de TCG. Vânzătorul va fi obligat să marcheze data primirii Comenzii de Comandă. Contractul de Comandă va fi încheiat la semnarea de către Vânzător a Comenzii de Cumpărare şi poate fi încheiat doar cu acordul Părţilor.

3.  PREŢ DE CUMPĂRARE, FACTURARE, TERMENE ŞI CONDIŢII DE PLATĂ

3.1  Pentru Bunurile livrate, Cumpărătorul va fi obligat să îi plătească Vânzătorului Preţul de Cumpărare stabilit conform Listei de Preţuri valabile sau convenite altfel de Părţi. Vânzătorul va avea dreptul să aducă schimbări Listei de Preţuri în orice moment sau în mod unilateral; totuşi, nicio schimbare sau modificare adusă Listei de Preţuri nu se va aplica Bunurilor comandate conform Comenzilor de Cumpărare trimise Vânzătorului înainte de data acestei schimbări sau modificări. Se va publica o Listă de Preţuri actualizată menţionând data intrării în vigoare pe pagina de internet a Vânzătorului sau va fi trimisă Cumpărătorului printr-un e-mail. 

3.2  Cu excepţia cazului în care se stabileşte contrariul între Vânzător şi Cumpărător, Preţul de Cumpărare nu va include costurile de ambalare, de transport, de manipulare, de instalare şi de punere în funcţiune a Bunurilor sau costurile pentru eliminarea sau reciclarea ambalajelor („Alte costuri”). Suma Altor Costuri va fi menţionată în Lista de Preţuri şi va fi întotdeauna adăugată la Preţul de Cumpărare. Oriunde se foloseşte termenul de „Preţ de Cumpărare” în prezentele TCG, va fi înţeles ca preţul pentru Bunuri şi Alte Costuri.of Other Costs shall be indicated in the Price List and added to the Purchase Price.

3.3  Preţul de cumpărare va fi scadent şi plătibil în decurs de (7) zile de la data de emitere a documentului fiscal respectiv (factură pro-formă) Cumpărătorul va plăti suma respectivă prin transfer bancar în contul Vânzătorului menţionat în factura aferentă sau menţionat altfel Cumpăătorului. Preţul de cumpărare va fi considerat plătit la data când contul respectiv al Vânzătorului este creditată cu suma integrală.

3.4  În cazul în care Cumpărătorul a întârziat să plătească orice factură, Vânzătorul va avea dreptul să solicite o penalizare contractuală în valoare de 0,05% din suma scadentă pentru fiecare zi de întârziere. Suma totala a penalitatilor poate depasi valoarea contractului.

4.  LIVRAREA BUNURILOR

4.1  Bunurile pot fi livrate doar după ce s-a plătit integral Preţul de Cumpărare. Vânzătorul va avea dreptul să suspende perioada de livrare a Bunurilor pe durata întârzierii de plată de către Cumpărător a oricăreia dintre sumele ce rezultă din Contractul Cadru sau din Contractul de Cumpărare. O astfel de întârziere la livrarea Bunurilor nu va fi considerată o încălcare a Contractului de Cumpărare sau a Contractului Cadru.

4.2  Vânzătorul va fi obligat să livreze Bunurile Cumpărătorului prin trimiterea acestora la adresa Cumpărătorului conform celor indicate în Comanda de Cumpărare sau, după caz, la o altă adresă menţionată Vânzătorului („Încărcătura”). Obligaţia Vânzătorului va fi considerată ca fiind respectată corespunzător şi că Bunurile au fost livrate Cumpărătorului la momentul în care Încărcătura este predată spre a fi transportată primului transportator. Încărcătura va fi întotdeauna marcată în mod clar şi suficient ca încărcătură pentru Cumpărător; livrarea Bunurilor va fi astfel considerată îndeplinită la predarea Încărcăturii către transportator. Conform Codului Comercial, riscul de deteriorare a Bunurilor va fi transferat Cumpărătorului la momentul predării Încărcăturii primului transportator pentru transportare la locul de livrare.

5.  ACHIZIŢIA TITLULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNURILOR

5.1  Cumpărătorul va achiziţiona titlul de proprietate asupra Bunurilor la predarea acestora către Cumpărător, cu condiţia ca Preţul de Cumpărare să fi fost plătit de către Cumpărător.

6.  GARANŢIE

6.1  Vânzătorul îi va oferi Cumpărătorului o garanţie de calitate pentru Bunuri; perioada de garanţie va fi de cinci (5) ani de la data acceptării Bunurilor de către Cumpărător („Perioada de Garanţie”). Odată cu garanţia de calitate, Vânzătorul asigură că Bunurile cumpărate de către Cumpărător vor fi potrivite pentru scopul agreat de folosire pe parcursul Perioadei de Garanţie specificată. Garantia este conforma cu Legea 449/2003  privind vanzarea si garantia produselor, cu Legea 296/2004 si cu OG 21/1992 privind protectia consumatorilor, modificata si completata ulterior inclusiv cu Legea 476/2006.

6.2  Garanţia nu se aplica în special defecţiunilor provocate de sau rezultând din:

(a)  Depozitarea necorespunzătoare a Bunurilor înainte de instalarea sau de punerea în funcţiune a acestora;

(b)  Instalarea necorespunzătoare a Bunurilor, proiectată necorespunzător sau efectuată greşit sau folosirea necorespunzătoare a Bunurilor;

(c)  Uzura normală aferentă duratei de viaţă obişnuită a Bunurilor şi folosirii acestora în mod regulat (de ex., varistorul dispozitivelor de protecţie a tensiunii împotriva supratensiunii);

(d)  Folosirea excesivă a Bunurilor, şi anume folosirea acestora contrar recomandărilor şi instrucţiunilor Vânzătorului (de ex., depăşind numărul de cicluri de funcţionare stabilit);

(e)  Orice schimbare sau modificare a Bunurilor efectuată de Cumpărător sau de către un terţ, cu excepţia persoanelor desemnate sau aprobate de către Vânzător;

(f)  Factori externi ce depăşesc controlul Vânzătorului. 

6.3  Excepţiile de la Garanţie sunt specificate în detaliu în regulile privind gestionarea reclamaţiilor, care sunt disponibile pe pagina de internet a Vânzătorului („Regulile privind Gestionarea Reclamaţiilor”).

7.  RECLAMAŢII ŞI GARANŢIE EUROPEANĂ

7.1  Cumpărătorul are dreptul să depună reclamaţii acoperite de răspunderea pentru un defect al Bunurilor ce apare în timpul Perioadei de Garanţie („Reclamaţie”) la orice sucursală de pe lista furnizată Cumpărătorului în momentul cumpărării Bunurilor şi disponibilă pe pagina de internet a Vânzătorului („Lista”). Conform termenelor şi condiţiilor prezentelor Reguli privind Gestionarea Reclamaţiilor, Cumpărătorul are dreptul să depună o Reclamaţie şi în afara teritoriului ţării în care au fost cumpărate Bunurile.

7.2  Cumpărătorul acceptă prin prezentul că excepţiile de la Garanţie, termenele şi condiţiile de depunere a Reclamaţiei şi circumstanţele în care o Reclamaţia nu va fi acceptată ca justificată vor fi guvernate de Regulile privind Gestiunea Reclamaţiilor, al căror conţinut i-a fost făcut cunoscut Cumpărătorului înainte de încheierea prezentului Contract.

8.  ÎNŞTIINŢĂRI

8.1  Dacă nu se menţionează contrariul, toate înştiinţările, mesajele sau ale comunicaţii dintre Părţi trebuie să fie făcute în scris. Părţile vor fi obligate să trimită documentele scrise una alteia la adresele menţionate în Contractul Cadru sau în Contractul de Cumpărare sau menţionate altfel de către Părţi: (a) prin livrare personală cu confirmare de primire; (b) prin scrisoare recomandată; (c) printr-un serviciu de curierat cu confirmare de primire; sau (d) prin e-mail. Orice acţiuni ce afectează începerea, modificarea sau rezilierea Contractului Cadru sau a Contractului de Cumpărare trebuie să fie trimise doar în scris la adresa sediului social sau la adresa menţionată în Contractul Cadru. În cazul în care oricare dintre Părţi refuză să accepte o încărcătură trimisă conform prezentelor TCG, încărcătura va fi considerată livrată la data refuzării recepţiei de către destinatar. În cazul în care Partea menţionată ca destinatar al unui document scris ce trebuie livrat personal nu a fost găsită, documentul scris va fi   la oficiul poştal şi destinatarul va fi chemat în mod corespunzător să îşi revendice documentul scris. Dacă destinatarul nu ridică încărcătura în decurs de zece (10) zile de la data înregistrării, încărcătura va fi considerată livrată în ultima zi a acestei perioade.

8.2  Părţile se obligă să se informeze în scris şi fără întârziere în legătură cu orice schimbări ale datelor menţionate în Contractul Cadru sau în Contractul de Cumpărare. În cazul în care oricare dintre Părţi încalcă această obligaţie, orice corespondenţă trimisă la ultima adresă cunoscută a acestei Părţi va fi considerată trimisă deşi destinatarul nu mai stă a acea adresă şi, drept urmare, nu a avut posibilitatea de a cunoaşte conţinutul încărcăturii.

9.  PREVEDERI FINALE

9.1  Contractul Cadru şi Contractul de Cumpărare (incluzând relaţiile ce reies din acestea) vor fi guvernate de   legea Romana.

9.2  Partile  vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.Dacă, după 5 de zile de la începerea acestor tratative, partile  nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

9.3  Vanzatorul  isi rezerva dreptul de a cesiona toate drepturile si obligatiile ce decurg din acest contract inclusiv creanta care deriva din obligatiile de plata ale cumparatorului fara o notificare prealabila a acestuia. Cumparatorul  nu are dreptul să cesioneze drepturile şi obligaţiile sale rezultate din acest contract unei terţe persoane.Orice notificare sau comunicare adresată de o parte celeilalte părţi va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acesteia la adresa menţionată în prezentul contract. În cazul în care o parte contractantă îşi schimbă sediul, aceasta este obligată să notifice celeilalte părţi noua adresă în termen de cel mult 3 zile de la data acestei modificări.

9.4  Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul părţilor.

9.5  Prezentul Contract şi relaţiile dintre Părţile contractuale ce apar din prezentul vor fi guvernate de legea  Romana.

9.6  Prezentul Contract va intra în vigoare şi avea efecte legale la semnarea acestuia de către ambele Părţi contractante. Conţinutul Contractului poate fi schimbat doar în baza unui acord în scris între Părţile contractante semnat de ambele Părţi contractante.

9.7  TCG vor intra în vigoare începând cu [•] 2011.