Aktuality

U nás se stále

něco děje...

Je čas na NOARK

Hodinky Festina od NOARKU

Získejte luxusní hodinky Festina.

Více informací o probíhající akci získáte u svého prodejce*. Akce probíhá od 16. 2. do 31. 3. 2015 nebo do vyprodání zásob.
 
Pravidla akce:

 • Účastí na propagační akci přijímáte tato všeobecná pravidla a veškerá platná Zvláštní pravidla, včetně podmínek příslušné třetí strany.
 • Marketingová akce - "Je čas na NOARK" (dále jen akce) je určena koncovým zákazníkům nakupující výrobky společnosti NOARK Electric Europe s.r.o. (dále jen NOARK) v České republice na velkoobchodech kde akce probíhá.
 • Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 • Provozovatelem akce je každý velkoobchod, který s akcí souhlasí a má prodejní plochu opatřenou letáky a plakáty upozorňující na tuto akci.
 • Zakoupením výrobků NOARK v minimální hodnotě 40 000 Kč získává účastník nárok na jedny hodinky Festina.
 • Akce probíhá od 16. 2. do 31. 3. 2015 nebo do vyprodání zásob, přičemž předání hodinek proběhne nejpozději do 30. 5. 2015.
 • V případě, že hodinky Festina budou před uvedeným koncovým termínem akce vyčerpány, bude program ukončen.
 • Akce se nesmí zúčastnit zaměstnanci ani rodinní příslušníci firmy NOARK.
 • NOARK si vyhrazuje právo zveřejnit jména a eventuálně i fotografie obdržitelů hodinek v rámci vyhodnocení akce a pro propagační účely společnosti NOARK a zapojeného velkoobchodu.
 • Společnost NOARK neodpovídá za tiskové chyby v propagaci.
 • Účastníkem akce se stává pouze ten, kdo má trvalé bydliště na území České republiky a řádně poskytl veškeré požadované informace: jméno, e-mail, telefon, ičo a adresu.
 • Účastník se nesmí nárokovat nabití hodinek Festina více než jednou. Každý účastník může zadat pouze jedno ičo.
 • Nabytím hodinek Festina dává účastník jednoznačný a bezpodmínečný souhlas se zveřejněním svého jména a fotografie a to bez nároku na honorář.
 • Účastník může být jednostranným rozhodnutím společnosti NOARK vyřazen ze soutěže v případě, že"
  • Účastník v rámci zapojení se do akce úmyslně poskytl nesprávně informace o své osobě;
  • Účastník zneužil ochranné známky NOARK;
  • Účastník zneužil mechanismus a výhod účasti v akci nebo jinak porušil pravidla;
 • Za zneužití ve smyslu výše uvedeného bodu c) se kromě jiného považuje zejména zadání více ičo, za účelem získání vícero hodinek na jedno jméno.
 • Hodinky budou účastníkovi předány po skončení akce a to za přítomnosti obchodního zástupce společnosti NOARK.
 • Hodinky není možné vyplatit v hotovosti či vyměnit za jiné náhradní plnění, ani je nelze vymáhat právní cestou.
 • Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy provozovateli soutěže.
 • Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenými údaji nenese společnost NOARK odpovědnost.
 • Hodinky nebudou účastníkovi předány v následujících případech:
  • Nárok na hodinky byl nabyt v rozporu s dobrými mravy;
  • Nárok byl získán z důvodu omylu nebo technické chyby systému;
  • Nárok se váže na transakci, která byla z jakéhokoli důvodu zrušena, nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem;
 • Společnost NOARK má právo před předáním hodinek ověřit nárok účastníka tak, že ho požádá doložit svůj nárok platným nákupním dokladem prokazující nabytí nároku.
 • Získání hodinek účastník potvrzuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům, a to po dobu 5 let po ukončení akce výhradně pro potřebu společnosti NOARK ve smyslu zák. č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Účastí rovněž účastník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb,. o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
 • Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese společnosti NOARK.
 • Společnost NOARK nenese zodpovědnost za kvalitu hodinek Festina.
 • V případě, že účastník bude hodinky Festina reklamovat, tak prostřednictvím společnosti NOARK, která povede reklamační řízení s prodejcem.

 

* Seznam velkoobchodů na kterých probíhá propagační akce Festina

Aros Nový Jíčín Elktri Partner s.r.o. Elmo PV Kamat
Argos Havlíčkův Brod Elektro Hrazdíra Elomat Kutná Hora Metrodix Hradec Králové
Argos Karviná Elektro Koudelka s.r.o. Elpe Čáslav Nesscom
Argos Krnov Elektro Market Servis Elpremo Bruntál PN elektro Nymburk
Argos Ostrava Eliher Pardubice Elpremo Olomouc Rami Uničov
Argos Pardubice Elima Elstore Rami Vyškov
Aspera, spol. s.r.o. Elektromat Kaufman ELZED Praha s.r.o. RS elektro Velká Bíteš
Beoz s.r.o. Elma Humpolec Emas Elektromateriál a.s. ŠINFELT
Bi Esse CZ s.r.o. Elmo G.A.S Tradix
Eldor Dobříš Elmo Obchod Imao Velké Meziříčí Vladimír Šídlo

 

Je čas na NOARK